EmerTTS

Dấu thời gian đáng tin cậy là một tính năng sắp ra mắt của EmerNVS. Nó tự động áp dụng dấu thời gian hiện tại cho bất kỳ bản ghi nào được thêm vào Emercoin blockchain. Mạng blockchain kiểm tra xem dấu thời gian có đúng hay không và từ chối việc cố gắng tải lên các bản ghi với dấu thời gian khác với thời gian mạng hiện tại hơn ± 2 giờ. Sự tin tưởng vào dấu thời gian, giống như sự tin tưởng trong giao dịch, được tạo ra bởi những nỗ lực tổng hợp của các thợ đào Emercoin. Để truy xuất dấu thời gian, hãy sử dụng lệnh "name_show", trả về thời gian Unix của bản ghi trong phạm vi "thời gian".

EmerTTS is the best solution:
if you need a system that can verify the authenticity of any issued documents
if you want to develop a solution for verification of diplomas, certificates, and other educational credentials
if you have to certify the online accuracy of any documents
Our services