EmerNVS

Emercoin cung cấp dịch vụ lưu trữ tên->giá trị các cặp trong blockchain của nó (Lưu trữ Name-Value, hoặc NVS). Khái niệm đầu tiên được thừa hưởng từ NameCoin một đồng tiền mã hóa, trong khi NameCoin chủ yếu tập trung hỗ trợ khu vực tên miền phi tập trung *.bit trong mở rộng của chúng, Emercoin cung cấp một dịch vụ mở rộng khổng lồ nhằm lưu trữ và bảo trì tên->giá trị các cặp mà không giới hạn một sự tập trung hạn hẹp nào.

Tất nhiên, Emercoin cũng hỗ trợ phân phát dịch vụ DNS thay thế và mỗi ví Emercoin chứa một server DNS đơn giản, hỗ trợ chuẩn <arel=”nofollow” href="https://www.ietf.org/rfc/rfc1034.txt">RFC1034 UDP DNS giao thức.

EmerNVS is the best solution:
to store SSH keys
to store SSL certificates
to store DNS records
to store any records that must be protected from unauthorized changes
Our services