EmerDNS

Bạn có sợ trang web của mình sẽ bị chính quyền đình chỉ? Với chính sách thắt chặt trên khắp thế giới, nỗi sợ hãi của bạn là hoàn toàn thực tế.

EmerNDS là một giải pháp.

Hoàn toàn phi tập trung, EmerDNS an toàn trước bất kỳ hình thức kiểm duyệt nào. Không ai có thể sửa đổi lưu trữ của bạn - chỉ có người tạo ra lưu trữ mới có thể thao tác với nội dung của họ

Các trang web EmerDNS có thể dễ dàng giải quyết bằng sự trợ giúp của một số phần mở rộng của trình duyệt, sử dụng máy chủ OpenNIC hoặc qua proxy.

EmerDNS là một hệ thống tên miền phi tập trung hỗ trợ đầy đủ các lưu trữ DNS. EmerDNS hoạt động dưới tên viết tắt dịch vụ "dns" trong Emercoin NVS.

Nhờ hệ thống blockchain an toàn và phân tán của Emercoin, lưu trữ tên miền hoàn toàn phi tập trung và không thể kiểm soát được. Chúng không được thay đổi, thu hồi, hoặc đình chỉ bởi bất kỳ cơ quan nào. Chỉ chủ sở hữu lưu trữ, tức là người kiểm soát khóa cá nhân vào địa chỉ thanh toán liên quan, mới có thể sửa đổi hoặc chuyển nó cho chủ sở hữu khác. Những hành động này có thể được thực hiện bằng cách sử dụng Emercoin NVS trong GUI Emercoin ví, hoặc thông qua các lệnh name_new hoặc name_update trong API Emercoin.

Các bản lưu trữ DNS có thể dễ dàng lấy ra từ bất kỳ ví Emercoin nào thông qua API Emercoin sử dụng JSON-RPC hoặc dòng lệnh hoặc thông qua giao thức DNS RFC1034 chuẩn được tích hợp trong mỗi ví Emercoin.

EmerDNS is the best solution:
to protect websites from being blocked by any authorities
to prevent domain names from being altered, revoked, or suspended
to have access to multiple domain zones instead of one
to rent a DNS record with a customizable rental period
to easily delete any records
to use the built-in DNS-server rfc1035
to manage a few subdomains
Our services